Russia

Team manager
LANTSOVAlexey LANTSOV rusb
Seniors
LANTSOVAlexey LANTSOV PROKOFYEVEvgeniy PROKOFYEV BAZHENOVIlia BAZHENOV n